Bli fagarbeider!

Vi tilbyr lærerplasser innen fagene Helse, Portør, Barn og ungdom, Service og administrasjon, IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon, Medieteknikk og Renholdsoperatør.

OKOS Agder tilbyr læreplasser i fagene: IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon og Medieteknikk. Illustrasjonsbilde

Med fagbrev får du høyere lønn, flere utviklingsmuligheter og er mer ettertraktet på arbeidsmarkedet

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år.

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Portørfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for sikker transport, forflytting og sikring av pasienter og brukere av helsetjenester, og ivareta nødvendige helsefaglige støttefunksjoner.

IT-driftstekniker og IT-utvikler jobber med drift og utvikling av IT-systemer i alle typer virksomheter.

Innholdsprodusenter og Medieteknikere kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen og i film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor. 

Renholdsoperatører skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i.

Bedriftene tilknyttet OKOS-Agder tilbyr læreplasser innenfor flere sentrale, fremtidsrettede yrker. Her får du muligheten til å bryke dine evner og tilegne deg kompetanse for å kunne ta fagbrev, som vil være din inngang til yrkeslivet eller høyere utdanning.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utviklebarne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø.
Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.

Våre medlemmer har bestemt at lærlingene skal rullere mellom barnehage, barneskole og ungdomskole for å få mest mulig bredde i sitt fagbrev.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: barne- og ungdomsarbeider

Se:

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelseog samspill med mennesker med ulike hjelpebehov.

Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hovedområdene utgjør en helhet. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
Våre medlemmer bestemt at lærlingene skal rullere i læretiden. Det er for blant annet i sykehjem, hjemmesykepleie og boveildertjenesten. Grunnen til det er for å få mest mulig bredde i sitt fagbrev.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: helsefagarbeider

Se:

Prøvestasjonen i helsefagarbeidet (video). 

Portørfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for sikker transport, forflytting og sikring av pasienter og brukere av helsetjenester, og ivareta nødvendige helsefaglige støttefunksjoner.

Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: portør

Se:

Arbeidssteder
En it-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Arbeidsoppgaver 
IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy.

 • Planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger
 • Drifte virksomhetens IT-systemer
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • Opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer
 • Anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer
 • Service og brukerstøtte
 • Etikk og lovverk

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: IT- driftstekniker 

Se:

Arbeidssteder
En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Arbeidsoppgaver
IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • koding og programmering
 • utvikle og designe IT-løsninger som er universeltutformet og tilpasset brukerens behov
 • planlegge og vurdere virksomhetens bruk av nyteknologi og IT-løsninger
 • vurdere og iverksette informasjonssikkerhet ogpersonvern
 • etikk og lovverk

Personlige egenskaper
Du bør være systematisk, nøyaktig og løsningsorientert. Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være interessert i ny teknologi, ha evne til å tenke nytt og være kreativ.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: IT – utvikler 

Se:

Arbeidssteder
Du kan få arbeid i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver
Innholdsprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • idéutvilkling
 • planlegge, utvikle og produsere medieinnhold
 • ta bilder og produsere video- og lydopptak
 • analysere og forstå ulike kommunikasjonsbehov
 • bruke ulike kommunikasjonskanaler og plattformer for publisering av innhold
 • jobbe prosjektbasert og samarbeide med oppdragsgivere

Personlige egenskaper: 
Du bør være interessert i kommunikasjon, teknologi, utstyr og programvare. Du må ha gode samarbeidsevner, være kreativ og ha evne til å tenke nytt.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: Innholdsprodusent 

Se:

Arbeidssteder
En medieteknikker kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen og i film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver
Medieteknikkeren jobber med audiovisuelt innhold og utstyr i alle typer medieproduksjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • ha ansvar for utstyr i film- og tv produksjoner, konferanser og kulturarrangementer
 • vedlikeholde og drifte teknisk utstyr
 • arbeide med flerkameraproduksjon

organisere og sette opp gode tekniske løsninger i medieproduksjoner og i audiovisuelle installasjoner

Personlige egenskaper
Du bør være interessert i medieproduksjon, teknisk utstyr og IT. Det er viktig å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert, og du må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeids evner.

Fulflørt og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: Medieteknikker

Se:

Renholdsoperatører skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder.

Opplæringen skal gi kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler. Videre skal opplæringen vektlegge rengjøring og vedlikehold av vegger, himlinger, gulv og inventar. Opplæringen skal legge vekt på kravene til estetikk, økonomi, hygiene og innemiljø. Den skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse, likeverd og respekt. Den skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse. Opplæringen skal også ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: renholdsoperatør

Se:

Læreplan renhold (Udir)

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

 • besvare e-post og telefoner
 • håndtere post
  service, kundebehandling og brukerstøtte
 • enkel saksbehandling
 • økonomi- og regnskapsarbeid
 • prosjektarbeid
 • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere ?
Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel: Service- og administrasjonsmedarbeider

Se:

OKOS Agder tilbyr læreplasser i fagene: Barn og ungdom, Helse og Portør. Illustrasjonsbilde
Skroll til toppen