Helse og oppvekst

Vi tilbyr lærerplasser innen fagene Helse, Portør, Barn og ungdom.

Er du omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker, flink til å kommunisere og god til å samhandle med andre?
Gjennom helse og oppvekstfagene lærer du blant annet om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling, barn og unges utvikling og kost, ernæring og hygiene. Se mer på vilbli.no.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utviklebarne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø.
Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.

Våre medlemmer har bestemt at lærlingene skal rullere mellom barnehage, barneskole og ungdomskole for å få mest mulig bredde i sitt fagbrev.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: barne- og ungdomsarbeider

Se:

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelseog samspill med mennesker med ulike hjelpebehov.

Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hovedområdene utgjør en helhet. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
Våre medlemmer bestemt at lærlingene skal rullere i læretiden. Det er for blant annet i sykehjem, hjemmesykepleie og boveildertjenesten. Grunnen til det er for å få mest mulig bredde i sitt fagbrev.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: helsefagarbeider

Autorisasjon
Det er fagopplæring som sender inn autorisasjon for deg.
Fagopplæring lager vitnemål når læretiden er over. Dette sendes til helsedirektoratet for autorisasjon innen et par uker.

Du vil få et brev fra fagopplæring når søknad om autorisasjon er sendt. 

Kort tid etter dette vil du motta et krav i nettbanken om å betale avgift for autorisasjonen. Når avgiften er betalt vil du motta autorisasjonen fra helsedirektoratet. Vitnemålet får du i posten fra fagopplæring.

Se:

Prøvestasjonen i helsefagarbeidet (video). 

Portørfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for sikker transport, forflytting og sikring av pasienter og brukere av helsetjenester, og ivareta nødvendige helsefaglige støttefunksjoner.

Opplæringen i faget skal utvikle evnen til å transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringen skal videre utvikle evnen til å arbeide selvstendig, til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringen skal også utvikle evnen til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.

Portøren er en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til sikker og effektiv samhandling mellom ulike helsefaglige funksjoner innen offentlig og privat sektor. Opplæringen skal bidra til at portøren kan fungere godt tverrfaglig og legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av langsiktige og daglige oppgaver og utfordringer i yrkesutøvelsen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: portør

Se:

OKOS Agder tilbyr læreplasser i fagene: Barn og ungdom, Helse og Portør. Illustrasjonsbilde
Skroll til toppen