how to develop free website


BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utviklebarne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø.
Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.
Våre medlemmer bestemt at lærlingene skal rullere mellom barnehage, barneskole og ungdomskole for å få mest mulig bredde i sitt fagbrev.

Lærebøker for barne- og ungdomsfaget

1. Vekst Kommunikasjon og Samhandling ISBN 9788204110824
2. Vekst Yrkesutøvelse ISBN 9788204110770
3. Vekst Helsefremmede arbeid ISBN 9788204110787

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: barne- og ungdomsarbeider

Mobirise