html templatesVEDTEKTER

§ 1. KONTORETS NAVN
Kontorets navn er Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Agder, forkortelse er OKOS Agder.

§ 2. KONTORETS ORGANISERING
Kontoret organiseres som forening/lag.

§ 3. FORMÅL
Kontorets arbeidsområde er fag underlagt opplæringsloven som naturlig faller inn under offentlig sektor. Det skal bidra til å opprettholde et antall lærlinger i regionen, som er tilstrekkelig til å sikre det behov for faglig arbeidskraft som regionen har.

§ 4. MEDLEMSKAP
Opplæringskontoret skal påse at kontorets medlemmer selv, eller i samarbeid med andre, tilfredsstiller opplæringslovens krav til lærebedrifter (jmfr. gjeldene ”Veileder for lærebedrifter i Agder”). Fordelingen av opplæringsansvar mellom medlemsbedriftene avtales ved inngåelse av lære-/opplæringskontrakt.

Nye medlemmer kan tas opp etter søknad til styret.

Dersom medlemmet ikke har hatt lærling i løpet av de siste 2 år fra siste lærekontrakt ble avsluttet, opphører medlemskapet.

Utmelding fra opplæringskontoret skal være skriftlig. Oppsigelsestid er 1 år med virkning fra
1. januar det kommende året.

§ 5. ØKONOMI
Opplæringskontoret finansieres av medlemsbedriftene gjennom offentlige tilskudd.

Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften tilbakeføres medlemsbedriftene i forhold til antall lærlinger ved utgangen av forrige år. Tilbakeføringen skjer etter at årsmøtet har fastsatt hvor stor del av overskuddet som skal refunderes.

Kontoret skal ha et driftsfond. Driftsfondets størrelse bør tilsvare et halvt års lønnskostnader. Medlemsbedriftene plikter å dekke del av eventuelle underskudd som ikke dekkes av driftsfondet. Eventuelt underskudd dekkes av medlemsbedriftene i forhold til antall lærlinger ved utgangen av forrige år.

§ 6. ÅRSMØTE
a) Årsmøte er opplæringskontorets øverste myndighet. Innen utgangen av april hvert år skal det avholdes årsmøte.

b) Medlemsbedriftene er representert med 1 stemme hver. Representantene møter med fullmakt.

c) Årsmøte innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av årsmelding, regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår og eventuelt andre saker som skal til behandling i årsmøtet.

d) Årsmøte skal behandle styrets årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, samt styrets forslag til budsjett for kommende år.

e) Årsmøte skal behandle saker som er fremlagt av styret for behandling på årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøte.

f) Årsmøte velger styre. Alle valg avgjøres med simpelt flertall.

g) Årsmøte velger revisor. Som revisor velges enten kommunerevisor/fylkesrevisor eller annen registrert revisor.

h) Årsmøte fastsetter trekkprosent av tilskudd som skal dekke kontorets utgifter.

i) Årsmøte velger en valgkomité for 2 år på 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomitéen søker å oppnå spredning/alternering mellom medlemsbedriftene og tar hensyn til rimelig kjønnsfordeling. Valgkomitéen sørger for å innhente innspill fra medlemsbedriftene om styrekandidater fra den enkelte bedrift. Valgkomitéen fremmer forslag på leder og nestleder, samt nye medlemmer til styret.

j) Styrets leder fungerer som møteleder. Kontorets daglige leder er møtets sekretær.

§ 7. STYRET
Opplæringskontorets styre består av 7 medlemmer. 5 velges fra medlemsbedriftene, og slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Leder og nestleder velges ved særskilte valg.

1 oppnevnes av fagforeningene. 1 velges av og blant lærlingene.

Det velges 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Dersom valgt medlem fratrer sin stilling i medlemsbedrift, oppnevner medlemsbedriften nytt medlem til styret.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år.

Styrets leder og nestleders funksjonstid er 2. år.

Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og som ikke er delegert med fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.

Styret ansetter medarbeidere for opplæringskontoret og utarbeider ansvars- og

arbeidsbeskrivelser. Kontorets leder fungerer som styrets sekretær.

Styret kan ta opp nye fag.

Seksjon fagopplæring i Aust-Agder fylkeskommune innkalles til styremøter og årsmøte med en representant.

Representanten har møte- og talerett. Representanten kan kreve protokolltilførsler.

§ 8. OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER OG ADMINISTRASJON

Opplæringskontoret ledes av daglig leder, som ansettes av styret.

Daglig leder har ansvar for kontorets drift, herunder økonomi, personal og fag.

Kontoret skal på medlemsbedriftenes vegne utføre det arbeid som administrasjon og tilrettelegging av lærlingeordningen krever. Dette skal skje i dialog med styret.

§ 9. LÆRLINGEGARANTI
Alle lærlinger som har opprettet kontrakt med opplæringskontoret har rett til å fullføre

sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretider avsluttet.

§ 10. ENDRING AV VEDTEKTER
Endring av vedtekter gjøres av årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte innkalt

av styret med 14 dagers varsel. Hver medlemsbedrift kan forlange ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemsbedrifter.

§ 11. OPPLØSNING
Opplæringskontoret kan oppløses, når et flertall på 3/4 av medlemsbedriftene i ordinært årsmøte vedtar dette.

Dersom det er midler igjen, skal gjenværende penger som er utbetalt til opplæringsformål for lærlinger, tilbakebetales til fylkeskommunen/ene og øremerkes fagopplæringsformål for offentlig sektor.Revidert av årsmøtet 29. april 2015.