free css templatesRETTIGHETER OG PLIKTER

 

Fravær
Du skal ha høy terskel for ikke å møte på jobb. Er det ikke mulig å komme på jobb - ringer du og gir beskjed.
Ureglementert fravær…. Hva er det?
- Komme for sent
- Ikke levere egenmelding/ sykemelding
- Tatt ut for mange egenmeldinger, fører til trekk av lønn
- Ta fri uten å søke om velferdspermisjon
Alle slike fravær kan føre til trekk av lønn.


Plikter
Hva forventes av deg når du kommer på jobb som lærling?
- komme til rett tid
- være opplagt
- være interessert og ta ansvar for egen læring
- opptre høflig overfor brukere og kollegaer
- overholde taushetsplikten
- følge arbeidsplassens uskrevne regler
- ikke ta stadige pauser/ røykepauser
- skille privatliv og arbeidsliv
- være stelt og tenke på kleskoder


Egenmelding og sykemelding
Blir du syk etter oppstart må du levere sykemelding, fordi du må ha vært ansatt i 2 mnd. før du kan bruke egenmelding.
Du kan ha inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder, med inntil 8 dager pr. gang. NB! Lørdag og søndag regnes også med hvis fraværet er på fredag og mandag.

Ved mistanke om misbruk av egenmeldinger kan arbeidsgiver inndra denne retten.
*Hvis du har brukt egenmeldingsdager må det gå 16 dager før du har rett til å bruke ny egenmelding.

Egenmeldinger leveres/registreres på arbeidsstedet første dag du er tilbake på jobb. De fleste sykemeldinger går digitalt via lege til arbeidsgiver.
Har du spørsmål om dette, så snakk med din arbeidsgiver. 
Ved lengre tids fravær, gi beskjed til Opplæringskontoret.
Sykefravær kan føre til forskyvning av læretiden.

Lån / stipend
Lærlinger kan søke lån og borteboerstipend i Statens lånekasse. Søknaden må sendes på nett, gå inn på www.lanekassen.no

Fødselspermisjon
Lærlinger kontakter NAV og fyller ut et skjema: Krav om fødselspenger.
Deretter søker du kommunen (arbeidsgiver) om fødselspermisjon (kontakt din leder for å få riktig skjema). Søk i god tid så lønnsmelding, forskyvning av læretid og lignende blir ordnet.
Fødselspenger får du av NAV i permisjonstiden. De betales ut i fra lønnsprosenten du har når du går i fødselspermisjon.
Læretiden vil ved fødselspermisjon bli tilsvarende forlenget.


Velferdspermisjon
Når du må være borte fra jobb uten å være syk, må du spørre om å få fri. Ofte må du søke om permisjon med eller uten lønn. Kommunene har egne permisjonsregler som allikevel er ganske like, som regel inntil 10 dager pr. år.
Med velferdspermisjon menes for eksempel:
- Time hos lege /tannlege.
- Flytting
- Begravelser
- Lesedager til eksamen.
- Fri i forbindelse med barn (ikke barns sykdom) for eksempel planleggingsdager ved skoler / barnehager.


Arbeidstid
Normal arbeidstid er 37,5 t. pr. uke og 35,5 t. pr. uke i turnus.
De som jobber i turnus skal føre timelister for helger, kvelder, natt og helligdager. Timelistene skal være skrevet under av en på arbeidsstedet som har myndighet til dette.

Arbeidsavtale
Den skrives med arbeidsgiver og kommer i tillegg til lærekontrakten.

Lønn
Lønn utbetales 1 gang i måneden, og du har selv ansvar for å sjekke at den er rett(for mye/for lite) når lønnsslipp kommer i posten/ev. sjekkes elektronisk.

Overtid 
Dersom ikke annet er avtalt blir overtid avspasert. Det er også viktig at det avtales når avspasering skal skje. Du må avspasere på den arbeidsplassen du har arbeidet overtid.

Kontraktsbrudd
Kontrakten kan heves både av lærling og arbeidsgiver. En av årsakene til heving kan være:
- Uregelmessig fravær.
- Mislighold av avtaler, oppfølgingsmøter, unnasluntring.
- Mangel på tillit mellom arbeidsgiver og lærling.
- Ikke skikket til å gjennomføre opplæring i bedrift.
- Lærlingen kan heve kontrakten dersom han/hun mener det ikke er hensiktsmessig å fortsette.

Ferie
I løpet av ett år får vi lønn i 11 måneder – i juni er det utbetaling av feriepenger. Som lærling har du ifølge ferieloven samme rettigheter som andre arbeidstakere, dvs. rett til 5 ukers ferie.